Kronika farnosti za rok 2002     

Leden

 

4. 1. Proběhlo předběžné jednání o přemístění knihovny z Okresního domu do Domu sv. Josefa. Samotné stěhování se má uskutečnit v únoru.

 

5. 1. Konala se celostátní tzv. Tříkrálová sbírka, která nesla název „Pomozte lidem v nouzi“. Do ulic města Kojetína vyrazilo 13 skupinek koledníků, kteří obešli velkou část města, i když byl velký mráz – 10°C. V Kojetíně se vybralo 40.858,90 Kč, v Uhřičicích 5.555,50 Kč, v Polkovicích 6.015,30 Kč, v Měrovicích 5.833,20 Kč, v Křenovicích 8.806,50 Kč a v Lobodicích 5.824,40 Kč. Dohromady 72.893.80 Kč. Charita v Kojetíně si ponechává 45% výtěžku (tj. 32.802,20 Kč).

 

7. 1. P. Zdeněk Stodůlka požehnal nové prostory hasičské zbrojnice v Kroměřížské ulici dobrovolníkům hasičského sboru.

 

19. 1. se uskutečnilo žehnání nadačního domu vedle kostela – Domu sv. Josefa. Dům, který je určen k setkávání farností spravovaných z Kojetína a dalším aktivitám farnosti požehnal Mons. Jan Graubner za přítomnosti pozvaných hostů – starosty města Kojetína ing. Mojmíra Haupta, místostarosty ing. Jiřího Šírka, tajemnice městského úřadu Jiřiny Páleníkové, zástupců farnosti a dalších (především těch, kteří se podíleli na obnově prostor domu). Na zahájení obřadu žehnání přečetl krátce historii domu PhDr. František Řezáč. Celkem se tohoto žehnání účastnilo 120 lidí. K této příležitosti darovala svou dřevěnou sochu sv. Josefa Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Řeholní sestry bydlí ve Velehradě u Uherského Hradiště. Od tohoto výše uvedeného data se konají mše svaté ve všední den v Domě sv. Josefa ve velkém sále v 1. poschodí (je zde přeci jenom příjemněji než v kostele). Tento prostor bude sloužit k bohoslužbám až do velikonoc, tedy v zimních měsících.

 

 

 

Únor

 

3. 2. Čtvrtý dětský farní karneval. Tento karneval opět vedla pí. Kamarádová, katechetka. Přišlo na něj 60 dětí.

 

9. 2. Farní ples se konal v Domě sv. Josefa, byla zde zastoupena každá farnost. Tuto premiéru podpořilo 75 lidí. Ples se vydařil, byla zde rodinná atmosféra.

 

10. 2. Společně udělovaná svátost nemocných 27 farníkům. Zároveň to byla tichá připomínka 235. výročí slavnostního přenesení sošky Panny Marie do kojetínského chrámu.

 

11. 2. Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové podepsal smlouvu o pronájmu s Městským kulturním střediskem. Kulturní středisko bude po dobu rekonstrukce Okresního domu (po 9 měsíců) využívat přízemí domu sv. Josefa, kde bude provizorně umístěna městská knihovna.

  

 

 

Březen

 

16. 3. Koná se pouť do Olomouce za obnovu rodin. Za farnost se účastnilo asi 30 lidí.

 

17. 3. V Domě sv. Josefa se uskutečnila přednáška o Izraeli. O své zážitky se dělili RNDr. Jaroslav Kopřiva a Mgr. Pavel Ryšavý, místní farář. Přednášku si přišlo poslechnout asi 50 farníků.

 

19. 3. Probíhá konkurs na nového ředitele Charity Kojetín. Pan ředitel RNDr. Jaroslav Kopřiva odstoupil z důvodu nemoci. Do konkurzu se přihlásilo 8 lidí. Komise nakonec vybrala a navrhla k vedení Charity Kojetín pí. Helenu Gračkovou, bytem Kojetín, Podvalí 220. Dekret o jmenování převezme dne 30. 4. 2002 z rukou Mons. Jana Graubnera.

 

Velikonoce, které letos připadají na 31. 3., jsou opět prožívány se všemi farnostmi dohromady. Ve večerních hodinách se koná pomlázková zábava v Domě sv. Josefa, na kterou přišlo 27 lidí (je to nevhodně zvolený termín – snad o týden později by to bylo zajímavější).

 

 

 

Duben

 

5.–7. 4. se koná v Domě sv.Josefa soustředění evangelizační skupiny ANTIOCHIA, kterou vedou bohoslovci AKS Olomouc. Mladí lidé se takto snaží během prázdnin oživit farnosti na různých místech v naší republice, zvláště v pohraničí. Bylo přítomno asi 50 lidí.

 

13. 4. Farnost pořádá pěveckou soutěž pro děti. Dne 28. 4. se bude konat i děkanátní kolo této pěvecké soutěže.

 

14. 4. pořádá v kostele čtyřkoalice (politická strana) pod záštitou senátora Roberta Koláře koncert Evy Henychové. Bylo přítomno 30 lidí, koncert nebyl příliš úspěšný (od této chvíle raději duchovní hudba ).

 

18. 4. Ve farnostech Kojetín, Křenovice, Měrovice n. Hanou, Polkovice a Lobodice proběhla kanonická visitace, kterou konal přerovský děkan P. Oldřich Ulman. Visitace byla zahájena společnou mši sv. v 7:00 za účasti lidu a byla ukončena v 16:30. P. Oldřich Ulman byl překvapen rozsahem kojetínské duchovní správy (pět farnosti, nadační fond, správa majetku, charita, Dům sv. Josefa), která se může v určitém smyslu srovnat s duchovní správou v Přerově. Líbilo se mu, že kostely jsou udržovány i přes malý počet věřících jednotlivých farností. Pan děkan také upozornil na pečlivější vedení archiválií, které je však s ohledem na rozsah duch.správy dobré.

 

27. 4. Konala se hasičská pouť na Svatý Hostýn.

 

28. 4. Proběhly volby do ekonomické rady. Mandát členům ekonomické rady byl prodloužen na další 4 roky (4 hlasy proti a 187 pro prodloužení současné ekonomické rady). Jedná se o tyto osoby: ing. Karel Werner, JUDr. Jaroslav Zítka, ing. Pavel Zítka, PhDr. František Řezáč a ing. Andrea Kotková.

 

30. 4. V Olomouci přebírá z rukou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera dekret nová ředitelka Charity Kojetín pí. Helena Gračková.

 

 

 

Květen

 

5. 5. Své hody slaví obec Uhřičice. Pršelo, proto šlo v průvodu do 30 lidí. Odpoledne v Uhřičicích byl na hřbitově požehnán nový dřevěný kříž s obrazem Božského Srdce Páně. Doposud se vybralo v Uhřičicích při pondělních bohoslužbách 9.364,- Kč.

 

11. 5. Do Kojetína přijely 3 autobusy farníků z Vlachovic, kde P. Ryšavý v letech 1997-98 působil.

 

18. 5. Konala se pouť do Křtin. Byl vypraven 1 autobus.

 

26. 5. prvnímu svatému přijímání přistupuje 11 našich dětí.

 

 

 

Červen

 

V červnu jsou nainstalovány na chrámová okna ochranné sítě proti holubům, kteří jsou na kostele nežádoucí.

 

9. 6. Na Dětský farní den v areálu Charity Kojetín přišlo na 75 dětí, byl pro ně farníky přichystán bohatý program.

 

14.–15. 6. Konaly se volby do poslanecké sněmovny. V Kojetíně byl výsledek voleb následující: ČSSD36,34; ODS17,61; KSČM22,92; Koalice11,79. V Uhřičicích byl výsledek voleb následující: ČSSD39,51; ODS8,04; KSČM27,27; Koalice12,23. Celkové výsledky v ČR: ČSSD30,20; ODS24,47; KSČM18,51; Koalice14,27.

 

28. 6. Vichřice, která se přehnala přes Kojetín, vyvrátila starou lípu a ta vážně poškodila a rozlomila na několik kusů kamenný tzv. Červený kříž. Kříž se nachází za cholerovým hřbitovem nedaleko malého rybníčku.

 

 

 

Červenec

 

K 1. 7. byl dekretem přidělen k jáhenské službě v Kojetíně Mgr. Vladimír Mrázek. Narodil se 17. 12. 1977 v Přerově. Vyučil se strojním mechanikem, maturitu složil v roce 1996. V roce 1996 nastoupil do přípravného ročníku Teologického konviktu v Litoměřicích. V roce 2002 byl promován magistrem teologie. Jáhenské svěcení přijal 22. 6. 2002 v Olomouci. V Kojetíně bude po 18 měsíců vykonávat vojenskou civilní službu. Od 1. 7. byl P. Zdeněk Stodůlka jmenován prefektem Teologického konviktu přeloženého z Litoměřic do Olomouce.

 

Touto změnou nastává nová a složitější situace. Je nutné žádat o nedělní výpomoc, protože P. Pavel Ryšavý sám nemůže zajistit 5 nedělních bohoslužeb. Tuto výpomoc zajišťuje P. Oldřich Ulman, děkan z Troubek, pro farnosti 1x za 14 dní pro Lobodice a 1x za 14 dní pro Polkovice. Lidé z farnosti Měrovice n. Hanou a Křenovic se rozhodli raději 1x za 14 dní pro bohoslužbu slova se svatým přijímáním, kterou vede jáhen Vladimír Mrázek, než pro mši sv. v sobotu (je to jistě správnější řešení).

 

22. 7. Zemřel utopením vzácný kněz Mons. Ferdinand Bílek, farář němčický, ve věku nedožitých 85 let. 21. 7. předal farnost Němčice a Hrušku novému správci a chtěl zbytek svého života strávit ve svém rodišti v Lipníku n. Bečvou. Farnost Němčice n. Hanou spravoval 28 let. Pohřeb se konal 30. 7. Pohřební obřady vedl Mons. Jan Graubner, spolu s ním koncelebrovalo asi 100 kněží. Tisk tvrdil, že smutečního obřadu se účastnilo 1.000 lidí. Ostatky zemřelého kněze jsou uloženy na němčickém hřbitově. R.I.P.

 

28. 7. Pobožnost u kaple sv. Anny. Na tuto nedělní odpolední pobožnost přišlo 20 farníků z Kojetína a Měrovic n. Hanou.

 

 

 

Srpen

 

4. 8. Slaví se mše sv. na poděkování za úrodu. Na liturgii přišlo i několik dětí v lidovém hanácké kroji.

 

V polovině srpna zasáhla většinu území Čech povodeň. Vyčíslená napáchaná škoda se vyšplhala na 80 miliard Kč. Farnost přispěla na postižené povodní částkou 26.680,- Kč.

 

18. 8. Farnost slaví své patrocinium. Po slavnostní bohoslužbě, na kterou také přijel bývalý kaplan P. Zdeněk Stodůlka, je před kostelem rozléváno víno a podáváno cukroví. Farnost nabídla veřejnosti pohled na město z jedné kostelní věže. Ve večerních hodinách v 18:00 se schází farnost k modlitbě mariánských nešpor. Společenství je rozšířeno o 40 poutníků z Žeranovic.

 

29. 8. Koná se rozloučení s prázdninami v areálu Charity Kojetín. Pí. Kamarádová s týmem připravila několik soutěží pro děti. Přišlo na 65 dětí, z toho 40 romského původu.

 

 

 

Září

 

V měsíci září se buduje důstojné místo posledního odpočinku pro jednotlivé kněze, kteří působili v Kojetíně nebo byli rodáky z Kojetína. Jedná se o exhumaci ostatků kněze P. Jana Pouče (* 20. 10. 1874 Obědkovice, + 25. 10. 1962 Kojetín), P. Leopolda Krybuse (* 3. 11. 1872 Kojetín, + 11. 4. 1956 Kojetín) a P. Františka Poláška (* 4. 4. 1844 Výšovice, + 9. 3. 1932 Kojetín). Ostatky těchto kněží budou uloženy do dvoukomorové hrobky nedaleko hřbitovní kaple. Při této příležitosti byly také vyzdviženy ostatky Josefy Mildnerové (* 22. 4. 1835 Kojetín, + 16. 6. 1904 Kojetín) a Marie Mildnerové (* 2. 10. 1860 Brno, + 9. 2. 1941 Kojetín) a znovu uloženy do bývalého hrobu po P. Františku Poláškovi, jehož náhrobek by zůstal bez užitku.

 

Od měsíce září nabídl kněžskou pomoc P. Pavel Hofírek, který uvolňuje jednoho kaplana – P. Ruslana Kuzmenka – pro výpomoc v děkanátě. Kojetína se tato výpomoc dotýká, jedná se o mši sv. v pondělí a ve čtvrtek.

 

V prvním zářijovém týdnu jsou mše sv. slaveny v latinském jazyce.

 

14. 9. Koná se farní pouť na Svatý Hostýn. Na tuto pouť se vydaly tři autobusy věřících.

 

15. 9. Tuto neděli 15 kandidátů (8 z Kojetína, 4 z Lobodic, 1 z Měrovic n. Hanou, 1 z Křenovic, 1 z Dubu n. Moravou) přijímá svátost biřmování v přítomnosti Mons. Jana Graubnera. Farníci ze spravovaných farností z Kojetína jsou dovezeni autobusem na bohoslužbu. Na bohoslužbě je přítomno asi 400 věřících. Celá událost proběhla s jakousi jemností, bez pompy a okázalosti. Na slavnostní sváteční tabuli přijali pozvání noví biřmovaní farníci, Mons. Jan Graubner a kněží (P. Oldřich Ulman, děkan, P. Zdeněk Stodůlka, prefekt konviktu, P. Jaroslav Kníchal, kaplan z Přerova, P. Ruslan Kuzmenko, kaplan z Přerova).

 

Od 23. 9. je již sloužena mše sv. v Uhřičicích v prostorách bývalé školy (velmi pěkné prostředí). Doposud věřícím bylo umožněno se scházet ke mši sv. v prostorách hasičské zbrojnice, která je nyní rekonstruována.

 

 

 

Říjen

 

4. 10. Konal se pohřeb RNDr. Jaroslava Kopřivy, který je zakladatelem Gymnázia Kojetín a také rok (2001) byl ve vedení Charity Kojetín, které dal stabilitu a směr. Místo jeho posledního odpočinku najdete kousek od centrálního kříže, kde se dříve nacházel hrob Mildnerových.

 

5. 10. Konal se dětský zájezd do zámku v Náměšti na Hané a do Mladečských jeskyní. Tímto zájezdem se otevírá nový školní rok pro děti, které navštěvují hodiny náboženství.

 

Od 6. 10. se každých 14 dní po nedělní mši svaté schází farníci na Domě svatého Josefa ke krátkému posezení nad kávou nebo čajem a k prožití několika společných chvil.

 

V měsíci říjnu byl proveden průzkum varhan varhanářem Jaroslavem Stavinohou z Valašské Bystřice. Varhanář zjistil, že varhany jsou v zanedbaném stavu a navrhl jejich větší opravu do pěti let. Oprava by měla své etapy. Do vánoc by měl být opraven hrací stůl a později budou následovat další opravy. Celkové náklady by neměly přesáhnout částku 380.000,- Kč.

 

V měsíci říjnu byla dokončena oprava fasády bývalé synagogy v Kojetíně, která nejstarší památkou tohoto druhu ve střední Evropě. Na opravě se podílelo větší částí město a stát.

 

16. 10. Papež vyhlásil rok modlitby svatého růžence. K této příležitosti byl vydán apoštolský list Rosarium Virginis Mariae.

 

 

 

Listopad

 

2. 11. Děkan P. Oldřich Ulman a P. Pavel Ryšavý za přítomnosti 50 věřících slouží ve hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné mši svatou při příležitosti uložení ostatků P. Jana Pouče (* 20. 10. 1874 Obědkovice, + 25. 10. 1962 Kojetín) – 40 let od jeho úmrtí, P. Leopolda Krybuse (* 3. 11. 1872 Kojetín, + 11. 4. 1956 Kojetín) – 130 let od jeho narození, a P. Františka Poláška (* 4. 4. 1844 Výšovice, + 9. 3. 1932 Kojetín) – 70 let od jeho úmrtí. Ostatky kněží byly uloženy do pravé komory hrobky. Počasí bylo velmi sychravé. Bylo také požehnáno nové místo posledního odpočinku Josefy Mildnerové, roz.Dudíkové (* 22. 4. 1835 Kojetín, + 16. 6. 1904 Kojetín) a Marie Mildnerové (* 2. 10. 1860 Brno, + 9. 2. 1941 Kojetín).

 

V měsíci listopadu se opět prodává v kostele náboženská literatura, letos se prodaly knihy za cca 18.000,- Kč.

 

V měsíci listopadu proběhla 1. etapa opravy varhan, kterou provedl varhanář Jaroslav Stavinoha. Byl hloubkově opraven hrací varhanní stůl.

 

Komunální volby, které proběhly ve dnech 1.–2. 11. vyhrála politická strana ČSSD34,02% (7 míst v zastupitelstvu), dále Sdružení nezávislých kandidátů – Kojetín 200221,36% (5), KSČM17,87% (4), ODS15,42% (3), KDU-ČSL11,39% (2). Starostou nadále zůstává ing. Mojmír Haupt. Do zastupitelstva města se tedy dostali pouze dva členové KDU-ČSL.

 

17. 11. Turnaj ve florbalu a kuželkách na Domě sv. Josefa. Zúčastnilo se i družstvo z farnosti Přerov – Předmostí.

 

V měsíci listopadu podstoupil operaci pan kostelník Antonín Vožda (69 let). Několik měsíců jej bude zastupovat jeho žena.

 

Vzhledem k vyhlášenému roku modlitby svatého růžence jsou duchovní po dohodě zváni na tuto modlitbu do rodin v jednotlivých farnostech.

 

 

 

Prosinec

 

8. 12. Mikulášská nadílka pro děti, na kterou přišlo asi 53 dětí. Po několika letech konání nadílky v kostele byla vyzkoušena nová podoba – odpoledne s několika soutěžemi a potom nadílka na Domě sv. Josefa.

 

12. 12. V kostele zazpívali kantoři ZUŠ Kojetín, zúčastnilo se asi 60 lidí.

 

Bohoslužba na Štědrý den je opět ve 22:00. Návštěvnost je poměrně veliká (asi 300 lidí).

 

Během vánočních svátků vypomáhá s bohoslužbami P. Zdeněk Stodůlka.

 

26. 12. Koná se koncert, kde vystupuje pěvecký smíšený sbor VOKÁL z Přerova. Vystoupení začalo v 18:00 hod., přišlo asi 50 lidí.

 

29. 12. Na svátek Svaté Rodiny připravila pí. katechetka Kamarádová s dětmi hru „Betlémští pastýři“.

 

31. 12. Farnost se loučí s uplynulým rokem adorací v 23:00-24:00 hod.

   


Roku 2002 proběhlo ve farnosti celkem 32 křtů, 2 svatby a 23 církevních pohřbů.Zpět